Regulamin

1. DEFINICJE

1.1 „Firma” to 24DNA.

1.2 „Klient” to osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, prawny lub niezależny podmiot zamawiający Usługę.

1.3 „Osoba Wyznaczona” to osoba wymieniona w Formularzu Zgłoszeniowym, której zostaną przekazane wyniki testu .

1.4 „Próbnik” to osoba, która pobiera próbki.

1.5 „Usługa” to jeden lub więcej testów DNA lub testów genetycznych Firmy reklamowanych przez Firmę.

1.6 „Zamówienie na usługi” to złożenie zamówienia na Usługi Spółki, złożone osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną, wypełnieniem formularza zamówienia lub w inny sposób.

1.7 „Cena” jest ceną określoną w aktualnym cenniku Usług Spółki.

1.8 „Zestawy” to zestawy do pobierania próbek dostarczane Klientowi.

2. STOSOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

2.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych warunków, w tym tych, które Klient może stosować w ramach jakiejkolwiek umowy, zamówienia zakupu, potwierdzenia zamówienia lub podobnego dokumentu.

2.2 Wszelkie Zamówienia na Usługi uważa się za złożoną przez Klienta ofertę zakupu Usług zgodnie z niniejszym regulaminem. Uznaje się, że Spółka nie przyjęła żadnej oferty, dopóki Klient nie zapłaci za zamówioną Usługę. Wpłata zostanie uznana za ostateczny dowód akceptacji Usługi przez Klienta na niniejszych warunkach.

3. ZAKRES NINIEJSZYCH WARUNKÓW

3.1 Żadne warunki inne niż te zawarte w niniejszych warunkach nie będą uważane za włączone lub stanowiące część niniejszych warunków, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie między Klientem a osobą upoważnioną przez Spółkę.

3.2 Niniejszy regulamin nie narusza ustawowych praw Klienta jako konsumenta.

3.3 Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za nierozsądną, nieważną lub w inny sposób niewykonalną w jakimkolwiek postępowaniu prawnym, arbitrażowym lub podobnym, intencją stron jest, aby nie wpłynęło to na wykonalność pozostałych części niniejszych warunków.

3.4 Wszystkie umowy ze strony Klienta, które obejmują więcej niż jedną osobę lub podmiot , są solidarne.

4. OBOWIĄZKI FIRMY

4.1 Firma będzie dążyć do zapewnienia testów przeprowadzanych przez laboratorium akredytowane zgodnie ze standardem ISO 17025 i/lub AABB, o ile jest to możliwe lub dostępne.

4.2 Firma dołoży starań , aby wyniki testów były dostępne dla Osoby Wyznaczonej w terminach określonych dla Usług Standardowych i Ekspresowych. Podane przez Spółkę czasy realizacji rozpoczynają się od momentu otrzymania próbek do laboratorium, a nie od otrzymania próbek do jakiegokolwiek biura administracyjnego lub agenta Spółki.

4.3 Firma zazwyczaj wysyła zestawy do Klienta za pośrednictwem standardowej poczty, chyba że Klient zażąda inaczej. Koszt przesłania zestawu jest wliczony w cenę. W przypadku niektórych testów można zastosować inne metody wysyłki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez system pocztowy lub usługi kurierskie. Do Klienta należy powiadomienie Spółki w przypadku nieotrzymania zestawu i to w rozsądnym terminie oczekiwanym od systemu pocztowego tego kraju.

4.4 Jeżeli nie z winy Klienta, Zestaw dostarczony do niego lub do jego Próbnika przez Firmę zostanie uszkodzony w momencie przybycia lub opakowania sterylne zostaną naruszone, nowe zostaną dostarczone przez Firmę bezpłatnie. Wadliwe Zestawy Klient powinien odesłać transportem zwrotnym na jego koszt i wyraźnie oznaczyć jako wadliwe, do utylizacji przez Spółkę .

4.5 Firma wyda tylko jeden Zestaw na zamówienie Klienta. Wymagane dodatkowe zestawy będą podlegać opłacie administracyjnej w zależności od kraju przeznaczenia (proszę zapoznać się z Załącznikiem 1, aby uzyskać informacje na temat opłat wstępnych).

4.6 Jeżeli nie z winy Firmy próbki dostarczone przez Klienta nie wygenerują profilu DNA z powodu niewystarczającego DNA lub próbki zanieczyszczonej, zostanie naliczona opłata za ponowne pobranie próbki . W przypadku próbki niestandardowej oprócz standardowej opłaty stosuje się normalne ceny detaliczne.

4.7 Klient rozumie i akceptuje, że Firma nie gwarantuje dostarczenia rozstrzygających wyników testów pokrewieństwa DNA. Nie można przewidzieć wyniku analizy relacji, dopóki nie zostanie ona zakończona. Firma nie jest w stanie zwrócić pieniędzy Klientom, którzy otrzymają niejednoznaczny wynik.

4.8 Klient rozumie, że chociaż poszczególne testy, które podejmuje Spółka, są bardzo dokładne, tak jak w przypadku wszelkich testów, istnieje możliwość błędu lub pominięcia. W związku z tym Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku, gdy Klient jest w stanie ustalić roszczenie o odszkodowanie wynikające z jakiegokolwiek działania Spółki, niezależnie od tego, czy jest to zaniedbanie, czy z innego powodu, odpowiedzialność Spółki nie przekroczy kosztów zapłaconych za test i zgadza się zachować Firma i jej agenci, urzędnicy i pracownicy są wolni od wszelkich dalszych roszczeń lub odszkodowań. Prawa Klienta wynikające z niniejszej Umowy podlegają zgłoszeniu przez Klienta Spółce jakiegokolwiek błędu lub pominięcia w terminie trzydziestu dni od wysłania raportu z testu do Osoby Wyznaczonej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z niniejszego punktu (4.8) będzie ograniczona do kosztów Usługi zakontraktowanej dla .

4.9 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę w wyniku zgłoszenia wyników badań Osobie Wyznaczonej lub innym upoważnionym osobom, chyba że Spółka dopuściła się niedbalstwa.

4.10 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu Usług testowych z przyczyn od niej niezależnych, w tym między innymi z powodu zdarzenia losowego, powodzi, suszy, burzy, wojny, akcji protestacyjnej, strajku, lokautu, awaria sprzętu, systemów lub dostępu do sieci, pożar, wybuch, terroryzm, sabotaż lub inne zdarzenie pozostające poza jego kontrolą.

4.11 Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, jeśli ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że próbki biologiczne zostały lub zostaną uzyskane nielegalnie, lub wyniki zostaną wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, niewłaściwych lub nieetycznych lub istnieje konflikt interesów z dotychczasowego Klienta lub jakość Usług Spółki może zostać zagrożona w inny sposób, lub ma ku temu inne uzasadnione powody.

4.12 Sprawozdania z badań dostarczone przez Spółkę zostaną przekazane Osobie Wyznaczonej. Każda przebadana osoba będzie miała prawo do kopii raportu. Pisemne raporty będą wysyłane do Osoby Wyznaczonej pocztą elektroniczną, chyba że postanowiono inaczej.

4.13 Firma zastrzega sobie prawo do wydania wyników i/lub omówienia wyników z :

  1. a) wszystkie badane osoby; lub
    b) w przypadku gdy osobą badaną jest dziecko, matkę lub inną osobę sprawującą władzę rodzicielską nad dzieckiem, w przypadku gdy wyznaczona osoba lub inna upoważniona osoba nie przekazała wyników badanym bez uzasadnionego powodu.

4.14 Firma dąży do zapewnienia wysokiej jakości Usługi przez cały czas. Jeżeli Klient nie jest zadowolony z otrzymanej Usługi , powinien złożyć skargę na piśmie do Spółki. Firma dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie rozpatrzyć każdą skargę i wyjaśnić stanowisko Klientowi. Firma dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie skargi lub wątpliwości; jednak każda decyzja kierownictwa jest ostateczna.

5. OBOWIĄZKI KLIENTA

5.1 Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że badane osoby dostarczyły Firmie wszelkie niezbędne dane identyfikacyjne (jeśli są wymagane), prawidłowe materiały lub próbki oraz aby w pełni, dokładnie i czytelnie wypełniły wszelkie dokumenty wymagane przez Firmę. Niezastosowanie się do tego może skutkować opóźnieniem w dostarczaniu lub niedokładnością wyników badań, co może mieć wpływ na wartość dowodową wyników badań. W takich okolicznościach Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie opóźnienia lub nieścisłości. Firma nie będzie ponosić dalszej odpowiedzialności, dopóki sytuacja nie zostanie naprawiona i nie będzie należny zwrot pieniędzy.

5.2 Na żądanie Firma dołoży wszelkich starań, aby przekazać Klientowi jak najwięcej informacji na temat świadczonych przez nią Usług oraz jak najpełniejszy obraz tego, co pokazują wyniki, a czego nie, ale Klient musi zdecydować, czy Usługa oferowana przez Firmę jest nadaje się do określonego celu i jest doradzany przez Firmę, aby w razie potrzeby zasięgnął porady prawnej lub innej przed zleceniem testu.

5.3 Klient (lub jego Próbnik) jest odpowiedzialny za uzyskanie porady prawnej niezbędnej do zapewnienia, że jest uprawniony do posiadania i uzyskania próbek biologicznych przekazanych Spółce do analizy. (Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii , zapoznaj się z Załącznikiem 5, aby uzyskać więcej informacji na temat HTA).

5.4 Klient zgadza się zwolnić Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, wydatki oraz wszelkie straty lub szkody poniesione przez Spółkę w wyniku przekazania Spółce przez Klienta (lub jego Próbnika) próbek, które nie zostały uzyskane zgodnie z prawem.

5.5 Klient zobowiązuje się, że wszystkie informacje przekazane Spółce w celu zamówienia Usługi są poprawne i że każda karta kredytowa/debetowa użyta do zapłaty za Usługę jest jego własnością (lub że ma upoważnienie właściciela do użycia jej do zapłaty za Usługę).

5.6 Klient gwarantuje, że jest uprawniony do dostarczenia Spółce wszelkich informacji i danych oraz zwolni Spółkę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia informacji lub danych, naruszenia poufności lub nieprzestrzegania jakichkolwiek przepisów o ochronie danych wniesionych przez osoby trzecie .

5.7 Klient jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby Osoba Wyznaczona była świadoma konieczności zachowania poufności i nie ujawniała treści zgłoszenia nikomu poza osobami upoważnionymi przez badane osoby. Zobacz także punkt 4.12 powyżej.

5.8 Klient powinien zawrzeć umowę z Firmą tylko wtedy, gdy wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

6. OPŁATY ZA USŁUGI

6.1 Cena Usług Spółki to ceny ustalane przez Spółkę i okresowo aktualizowane oraz wyszczególnione w aktualnym cenniku Spółki. Cennik Spółki dostępny jest na stronie internetowej lub na życzenie.

7. PŁATNOŚĆ I ANULOWANIE

7.1 Spółka nie przyjmie Zamówienia na Usługi od Klienta do momentu otrzymania pełnej płatności .

7.2 W przypadku płatności kartą kredytową, opłaty kartą kredytową są pokrywane przez Firmę . W przypadku wszystkich innych metod płatności Klient jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty poniesione w ramach transakcji płatniczej. Wszystkie środki otrzymane przez Spółkę muszą być pełną ceną podaną w Cenniku i po odliczeniu wszelkich opłat, zanim Spółka zrealizuje Usługę.

7.3 Klient ma trzy miesiące na odesłanie swoich próbek z Zamówienia usługi (określany jako Okres Wygaśnięcia). Jeżeli Klient nie prześle próbek w tym terminie, konto zostanie zamknięte . Firma pobierze opłatę reaktywacyjną, aby ponownie otworzyć konto i przetworzyć wszelkie próbki wysłane po Okresie Wygaśnięcia. Po upływie roku konto zostanie usunięte i ponowna aktywacja nie będzie możliwa.

8. POLITYKA ZWROTÓW

8.1 Jeśli Usługa zostanie anulowana przed wydaniem Klientowi przez Firmę Zestawu, zostanie zaoferowany pełny zwrot pieniędzy.

8.2 Jeśli Usługa zostanie anulowana po wydaniu Klientowi przez Spółkę Zestawu, ale przed odesłaniem przez Klienta próbek, zostanie naliczona opłata pocztowa i administracyjna. Jest to ważne tylko w okresie wygaśnięcia.

8.3 Jeśli Usługa zostanie anulowana po otrzymaniu próbek przez Firmę, zwrot kosztów nie będzie należny.

8.4 Ze względu na spersonalizowany charakter Zestawu, który jest dostosowywany do każdego Klienta, Usługa wykracza poza Regulamin sprzedaży na odległość.

9. CZAS I DOSTAWA

9.1 Podane przez Spółkę terminy zakończenia analizy i raportowania wyników mają wyłącznie charakter orientacyjny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za opóźnienie w dostarczeniu Usługi oraz jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane opóźnieniem.

10. INNE SPRAWY

10.1 Własność praw autorskich do wszelkiej literatury, dokumentacji, raportów itp ., przygotowanych przez Spółkę, pozostaje jej własnością.

11. OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ

11.1 Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Firma będzie pozyskiwać, wykorzystywać, przetwarzać i ujawniać dane osobowe Klienta wyłącznie w celu wykonywania swoich obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi zakontraktowanej oraz w innych powiązanych celach, w tym aktualizowania rejestrów Klienta, analizowania ustawowych zwrotów , zapobieganie przestępczości oraz zgodność z prawem i przepisami. Klient ma prawo do kopii danych osobowych przechowywanych na ich temat przez Spółkę i dane te można uzyskać bezpłatnie, chyba że żądanie zostanie uznane za nadmierne, w którym to przypadku zostanie naliczona opłata administracyjna (opłaty w załączniku 6).

11.2 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Spółka może być również zobowiązana do ujawnienia danych osobowych Klienta osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio z nią związanym, w celu świadczenia Usługi. Przeniesienie to może obejmować, ale nie ogranicza się do innych firm w ramach Grupy, agentów stron trzecich, podmiotów stowarzyszonych i laboratoriów badawczych. Spółka nie ujawnia danych osobowych w przypadku jakichkolwiek promocji marketingowych. Dane są przekazywane wyłącznie upoważnionym pracownikom lub agentom, co do których ustaliliśmy, że zapewniają określony poziom ochrony danych. Prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych Usług, jeśli nie zgadzasz się z przekazaniem danych osobom trzecim.

11.3 Ze względu na działalność międzynarodową Firmy, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy przekazywać dane klienta stronom trzecim za granicę do innych krajów w celu świadczenia Usługi.

11.4 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma jest uprawniona do wykorzystania wszystkich próbek DNA dostarczonych przez Klienta oraz że wszelkie pozostałe próbki i dokumentacja w formie papierowej zostaną zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi laboratorium i wymogami prawnymi. Podstawą przechowywania danych w trakcie świadczenia Usługi jest realizacja umowy, którą osoba, której dane dotyczą, zawarłaby. W przypadkach niezwiązanych z łańcuchem/prawnych osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać usunięcia wszystkich danych i wyników. Usunięcie danych na żądanie następuje w ciągu 30 dni od daty żądania. Osoba, której dane dotyczą , zostanie poinformowana o przyczynie, dla której w przypadku ewentualnego odrzucenia żądania nie zostanie przyjęte. Klient ma prawo w dowolnym momencie w trakcie trwania Usługi i po jej zakończeniu zażądać sposobu postępowania z jego danymi .

11.5 Klient ma prawo do wycofania Zgody na każdym etapie świadczenia Usługi poprzez kontakt z nami w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Opłaty będą naliczane zgodnie z sekcją 7.

11.6 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przestrzeganie warunków naszej polityki prywatności, które można znaleźć na różnych stronach internetowych naszej firmy w Polityce prywatności strona .

12. JURYSDYKCJA I DANE KONTAKTOWE

12.1 Umowa między Spółką a Klientem, o czym świadczą niniejsze warunki, podlega prawu i sądom USA i będzie mieć wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z umowy.

Shopping Cart